Szkolenia

Szkolenia

szkolenia

Szkolenie: Zamówienia Publiczne po nowelizacji 2016 – implementacja Dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE

Terminy:
18-19 maja 2016 Warszawa
08-09 czerwca 2016 Warszawa
04-05 lipca 2016 Sopot

Cena:
Przy zgłoszeniu 1 os.: 950.00 PLN + VAT
Przy zgłoszeniu 2 os. i więcej: 870.00 PLN + VAT

Zgłoszenia można składać za posrednictwem strony internetowej:
http://www.novaskills.pl/Kalendarz,wydarzen

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą zgłosić wczesniej swe szczególne potrzeby dotyczące szczegołowego omówienia interesujących ich zagadnień związanych z nowelizacją lub zadawać wczeniej pytania tutaj, na które trenerzy będą odpowiadać w trakcie szkolenia.

Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych wraz z Novaskills Sp. z o.o. zapraszają na dwudniowe szkolenie dotyczące zamówień publicznych. Szkolenie poświęcone zostanie nowym rozwiązaniom przyjętym w projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przyjętej przez Rząd RP na posiedzeniu w dniu 15.03.2016 roku.

Podstawowym celem nowelizacji jest wdrożenie Dyrektyw UE, Polska ma obowiązek zaimplementować zmiany do krajowego porządku prawnego do dnia 18 kwietnia 2016 roku. Nowe rozwiązania prawne wymagają od zamawiających jak i wykonawców dokonania istotnej zmiany dotychczasowej praktyki w zakresie zamówień publicznych. Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z nowymi rozwiązaniami oraz w sposób profesjonalny przygotować się do ich stosowania w praktyce. Z uwagi na opóźnienia w procesie legislacyjnym związanym z implementacją Dyrektyw, zamawiający jak i wykonawcy będą mieli ograniczony czas na przystosowanie się do nowych zasad wynikających z ww. ustawy i dyrektyw.

Otrzymujecie Państwo niepowtarzalną okazję zdobycia cennej wiedzy od ekspertów, posiadających najszerszą wiedzę w Polsce o rozwiązaniach ustawy i nowych Dyrektyw. Są to osoby o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie zamówień publicznych, które współpracowały z Komisją Europejską nad rozwiązaniami przyjętymi w nowych Dyrektywach oraz pracowały nad projektem przepisów implementujących Dyrektywy (Jacek Sadowy – Prezes UZP w latach 2008-2013 oraz Rafał Jędrzejewski– Dyrektor Departamentu Prawnego UZP w latach 2009 - 2015).

Dwudniowy, obszerny program szkolenia, przewiduje omówienie w trakcie 16 godzin lekcyjnych najistotniejszych instytucji nowelizacji oraz nowych Dyrektyw UE jak i przybliżenie orzecznictwa TSUE poświęconego niektórym zagadnieniom takich jak: kryteria oceny ofert, weryfikacja oferty z podejrzanie niską ceną czy zmiany w umowach.

PROGRAM

Dzień I

09:30-11:00 Zakres obowiązku stosowania ustawy
Geneza zmian i jej cele.
Okoliczności uzasadniające brak obowiązku stosowania procedur z uwagi na brak cech właściwych dla „zamówienia publicznego”.
Definicje „zamówienia publicznego”, „robót budowlanych”, „dostaw”, „usług”, „oferta wariantowa”, „prawa szczególne i wyłączne”.
Wyłączenia obowiązku stosowania ustawy przy udzielaniu zamówień publicznych.
Progi unijne. Zasady udzielania zamówień „podprogowych”.
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zakres pojęcia i sposób udzielania.

11:00 - Przerwa na kawę

11:15-12:45 Zamówienia „mieszane”. Zasady udzielania zamówień
Dzielenie zamówienia na części – uprawnienie czy obowiązek? Reguły postępowania i okoliczności uzasadniające dokonywanie podziału.
Podział zamówienia na części a szacowanie wartości zamówienia.
Ograniczenie możliwości uzyskania zamówienia w częściach przez jednego wykonawcę.
Zasada przejrzystości.
Zasada proporcjonalności.
Zasada jawności postępowania a obowiązek zachowania poufności informacji.
Zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Komunikacja elektroniczna.
Zapobieganie konfliktu interesów.

12:45 – 13:15 Obiad

13:15-15:00 Przygotowanie postępowania
Wstępne konsultacje rynkowe/dialog techniczny.
Wstępne ogłoszenie informacyjne.
Zasady dotyczące kreowania przez zamawiającego wymagań w procedurze udzielania zamówienia m.in. umowy o pracę.
Specyfikacje techniczne – opis przedmiotu zamówienia i zasady wykazywania spełniania wymogów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Procedury udzielania zamówień – nowe przesłanki wyboru trybu postępowania.
Publikacja ogłoszenia o zamówieniu – zasady i miejsce publikacji.
SIWZ, zasady udostępniania.
Terminy – zasady wyznaczania.

15:00-15:15 Przerwa na kawę

15:15-16:45 Warunki udziału w postępowaniu
Popełnienie przestępstwa jako przesłanka wykluczenia.
Wymogi odnoszące się do płatności podatków oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
Fakultatywne przesłanki wykluczenia - poważne wykroczenie zawodowe, niewywiązywanie się wykonawcy ze swych wcześniejszych zobowiązań, self-cleaning.
Kryteria kwalifikacji i warunki udziału w postępowaniu.

Dzień II

09:00-10:30 Weryfikacja warunków udziału
Jednolity europejski dokument zamówienia.
Zakres dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy w celu weryfikacji warunków udziału
Internetowe repozytorium zaświadczeń (e-Certis) i jego znaczenie dla zamówień transgranicznych.
Poleganie na zdolnościach innych podmiotów – zasady weryfikacji.
Ograniczenie liczby wykonawców zapraszanych do kolejnych etapów – kryteria selekcji.

10:30-10:45 Przerwa na kawę

10:45-12:30 Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie. Co to znaczy?
Sposoby wyboru oferty najkorzystniejszej.
Pozacenowe kryteria oceny ofert – możliwości kreowania kryteriów i ich granice w świetle nowych norm Dyrektywy i orzecznictwa TSUE.
Waga przyznawana kryteriom pozacenowym – uprawnienie zamawiającego oraz jego granice.
Metodologia opisu kryterium pozacenowego.
Wybór oferty najkorzystniejszej – zasady informowania wykonawców.
Standstill – okres zawieszenia prawa zawarcia umowy.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – normy dotyczące publikacji.

12:30-13:00 Lunch

13:15–14:45 Realizacja umowy
Warunki realizacji zamówienia – zasady kreowania postanowień umowy.
Podwykonawstwo.
Okoliczności uzasadniające zmiany umów o zamówienie publiczne.
Definicja „istotnych” zmian umowy.
Zamówienia dodatkowe.
Okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy.

14:45-15:00 Przerwa na kawę

15:00–16:15 Panel dyskusyjny lub Techniki zakupowe i przepisy szczególne
Umowy ramowe
Katalogi elektroniczne
Zmiany w dziedzinie obronności
Zmiany w procedurze odwoławczej
Zmiany w zakresie zamówień sektorowych

16:15 Zakończenie, wręczenie certyfikatów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
W ramach uczestnictwa zapewniamy również: materiały drukowane, lunch bufet, nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, owoce) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć:
I dzien 09:30-16:45
II dzien 09:00 - 16:15

Miejsce:
Golden Floor Millenium Plaza
al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa


© Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych 2016
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl